Menu

Quickscans

Om inzicht te krijgen in de levensvatbaar van bepaalde initiatieven of om antwoord te krijgen op de vraag of zaken meer aandacht behoeven, loont het soms om eerst een quickscan uit te voeren. Wim Sterks biedt verschillende Quickscans aan die u snel inzicht en antwoord geven op belangrijke vraagstukken.

Krachtenveld
Inzicht in de partijen, belangen en machtsmiddelen die een rol spelen bij de totstandkoming van projecten op het gebied van bijvoorbeeld ruimtelijke ordening, herstructurering of waterberging is van onmiskenbaar belang.
Met behulp van die informatie kunt u uw communicatiestrategie vormgeven en gericht partijen benaderen.

Bij de totstandkoming van projecten spelen vaak meerdere partijen een rol van betekenis. Soms duidelijk op de voorgrond, vaak onzichtbaar achter de schermen. Partijen met ieder hun eigen belangen en invloeden. Voor een soepel proces en een goed eindresultaat is het belangrijk om zicht te hebben op al die partijen, hun belangen en de middelen waarover zij beschikken om die belangen te realiseren.
Een quickscan geeft u inzicht in de actoren, factoren, middelen en te ondernemen acties. Aan de hand van deskresearch en twee werkateliers met de projectorganisatie brengen wij het krachtenveld voor u in kaart.

Sociale wijkstructuur
De traditionele indelingen op basis van demografische gegevens en inkomens schieten vaak tekort om een goed beeld van een wijk te krijgen. De onderliggende formele en informele relaties en groepen bieden meer aanknopingspunten voor een goede dialoog met bewoners. 
Op grond van deskresearch, een werkatelier met professionals, een wijkobservatie en 2 interviews met bewoners schetsen wij een beeld van de sociale structuur van een wijk. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het belang van de sociale structuur van een wijk, verwijzen wij u naar een artikel onder Blogs, elders op deze website.